بسم الله الرحمن الرحیم

 

برنامه ریزی آموزشی

 و

 برنامه ریزی درسی

 


گردآورنده: م شریفات


 

 

 

بهار 1387

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1387ساعت 23:54  توسط م شریفات  | 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1387ساعت 20:14  توسط م شریفات  | 

طرح درس یا سناریوی آموزشی برای نخستین بار در سال 1918 توسط"فرانکلین بوبیت" مطرح شد و لزوم استفاده از سازماندهی در امر یاددهی یادگیری مورد تأکید قرار گرفت...
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1387ساعت 20:12  توسط م شریفات  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1387ساعت 20:6  توسط م شریفات  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1387ساعت 20:3  توسط م شریفات  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1387ساعت 19:18  توسط م شریفات  | 

طرح درس یا سناریوی آموزشی برای نخستین بار در سال 1918 توسط"فرانکلین بوبیت" مطرح شد و لزوم استفاده از سازماندهی در امر یاددهی یادگیری مورد تأکید قرار گرفت...
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1387ساعت 19:5  توسط م شریفات  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1387ساعت 18:41  توسط م شریفات  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1387ساعت 18:32  توسط م شریفات  | 

طرح درس یا سناریوی آموزشی برای نخستین بار در سال 1918 توسط"فرانکلین بوبیت" مطرح شد و لزوم استفاده از سازماندهی در امر یاددهی یادگیری مورد تأکید قرار گرفت...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1387ساعت 18:7  توسط م شریفات  | 

مشخص کردن هدفهای برنامه ی درسی

انتخاب محتوای برنامه ی درسی

انتخاب راهبردهای یاددهی- یادگیری

  • تدریس توضیحی

  • یادگیری اکتشافی

  • تدریس به روش تشكيل گروه های کوچک

  • یادگیری تسلط یاب

  • بازیهای آموزشی

  • آموزش برنامه ای


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1387ساعت 17:30  توسط م شریفات  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1387ساعت 17:0  توسط م شریفات  | 

طرح درس یا سناریوی آموزشی برای نخستین بار در سال 1918 توسط"فرانکلین بوبیت" مطرح شد و لزوم استفاده از سازماندهی در امر یاددهی یادگیری مورد تأکید قرار گرفت...
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1387ساعت 16:30  توسط م شریفات  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1387ساعت 16:28  توسط م شریفات  |